งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

ความรู้เกี่ยวกับวิชวลเบซิก 6 (VB6 )
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : yytu6yo ราชวิถีคลินิก พนักงานนวด spa ลาดพร้าว89 tekla structure งานนวดสปา Product Presenter วิศวกร สัตหีบ ชลบุรี ขายซิมทรูมูฟ ม.6,ปวช. พนักงานยกกระเป๋า พัทยา ผู้ช่วยบัญชี ost สมุหบัญชี เน+ี่ งานดีๆ นักวิชาการการศึกษา 00 สำนักงานบัญชีลาดพร้าว สมัครงานกรุงเทพและปริมณฑล QC เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา เขียแบบ ____ยนรฉ_ยท___รฌ สมัครงานครู สพม.28 วุฒิ ม.6 บริษัท เขตบางแค เจ้าหน้าทึ่ฝ่ายบุคคล massanger พนักงานขายสด บาริสต้า จ.นนทบุรี รปภ.ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ไทยเมทัล พราส นวมินทร ผู้จัดก& บริษัท NCRถนนบ้านกล้วย softwae tester ชิเลชติก้า งานบัญชี หลักสี่ พัทยาใต้พนักงานโรงแรม เภสัช ผู้ช่วย นวพลาติก คลินิกความ งานราชการวุฒิ ปวส.สกลนคร แม็กโดโน้ ร”ยน ปัญญาภิวัติ บัญชีเพชรเกษม R&D วิจัยและพัฒนา บัญชี นักศึกษาจบใหม่ กทม. ขับรถสมุทรสาคร งานราชการ วุฒิม.3

  เรื่อง ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา
  เขียนโดย ศตพชร พูลแก้ว
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ศตพชร พูลแก้ว
Rated: 
by 5 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 
หลักสูตรโรงเรียนสตรีระนอง

พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คำนำ


โรงเรียนสตรีระนองเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ

โรงเรียนสตรีระนอง มีความมั่นใจว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง พุทธศักราช 2551 จะทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองอย่างดียิ่ง โรงเรียนสตรีระนองจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
                                                                                           (                                        )

                                                                       อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง

 


บทที่ 1

ส่วนนำ


ความนำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก นอกจากนั้นยังได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ที่เน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ผลการวิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีจุดดีหลายประการ คือ ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม พบว่า หลักสูตรบางส่วนยังมีปัญหาและความไม่ชัดเจนบางประการที่ทำให้การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติที่ไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีระนอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2552 จึงได้นำกรอบของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น จุดเน้นของโรงเรียนสตรีระนองมาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนสตรีระนองได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี คำอธิบายรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน( ลูกเสือ –ยุวกาชาด- เนตรนารี , ชุมนุม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสตรีระนองทุกคนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สาระของการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสตรีระนองในครั้งนี้ ได้จัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจจองการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีระนอง ได้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสตรีระนอง ก้าวไปสู่ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้


วิสัยทัศน์

ภายในปี การศึกษา 2555 โรงเรียนสตรีระนอง มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การประกอบอาชีพ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ก้าวไกลทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ


ภาระกิจ

  1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรม ตามนโยบายของ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ

    เป้าหมาย

  1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

  3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

โรงเรียนสตรีระนองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน การเรียนรู้ตนเอง การเรียนอย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสตรีระนองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ
โครงสร้างเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ของโรงเรียนสตรีระนอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

.1

.2

.3

.4 -6

รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย

120/3

120/3

120/3

240/6

คณิตศาสตร์

120/3

120/3

120/3

240/6

วิทยาศาสตร์

120/3

120/3

120/3

240/6

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

120/3


40/1

120/3


40/1

120/3


40/1

240/6


80/2

สุขศึกษาและพลศึกษา

80/2

80/2

80/2

120/3

ศิลปะ

80/2

80/2

80/2

120/3

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

80/2

80/2

80/2

120/3

ภาษาต่างประเทศ

120/3

120/3

120/3

240/6

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน

880/22

880/22

880/22

1,640/41

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

360

รายวิชาเพิ่มเติม

200/5

200/5

200/5

2,000/50-2,160/54

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,200/27

1,200/27

1,200/27

4,000/91-4,160/95
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com